Zhengzhou Xianghe Electrical Electric 
Equipment Manufacturing Co.,Ltd.

Organizational structure

Organizational structure